REGULAMENT CARD DE ABONAMENT
1.ORGANIZATOR PROPRIETAR. Cardul de abonament este lansat și administrat de S.C. Agroindustriala Pantelimon S.R.L. (denumit în continuare Organizatorul), având sediul în orașul Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 20, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/2686/2002, cod înregistrare fiscală RO5495318, înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal, sub nr. 27434. Prezentul regulament este obligatoriu, persoanele care incalcă acest regulament fiind responsabile de toate consecințele ce decurg din activitățile / acțiunile acestora și care sunt neconforme cu prezentul Regulament și/sau contrare normelor legale în vigoare.

2. BAZA LEGALĂ. Codul fiscal, Ordonanța 99/2000, republicată și Legea 677/2001, modificată și completată.

3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE. Programul de emitere a cardurilor de abonament este un program anual. Pe cale de excepție, organizatorul are dreptul de a modifica perioada de derulare a programului, cu informarea prealabilă a publicului larg, prin orice mijloace de comunicare (spre exemplu, dar fără a se limita la publicarea regulamentului/modificărilor pe site-ul www.fermaanimalelor.ro).

Organizatorul poate hotarâ în orice moment, din motive justificate, încetarea programului cardurilor de abonament. Informarea cu privire la încetarea programului cardurilor de abonament va fi realizată cu cel puțin 15 zile înainte de încetarea efectivă a programului, prin intermediul oricărui mijloc de comunicare către public.

Programul cardurilor de abonament este organizat și se desfasoară pe teritoriul României în locația Ferma Animalelor (denumit în continuare FA) din orașul Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 20, județul Ilfov.

Ca regulă, pe perioada sărbătorilor legale/zile libere se desfasoară activitate in cadru FA, cu excepția unor situații/condiții deosebite (spre exemplu, dar fără a se limita la condiții meteo nefavorabile). Programul de vizitare al FA este afișat și actualizat, în permanență, pe site-ul Organizatorului și la locația FA. Posesorii de abonamente au obligația de a consulta, în avans, programul afișat de Organizator pe site și/sau la locație și de a se înscrie în cadrul acestui program de funcționare. Abonamentul poate fi utilizat exclusiv în cadrul programului stabilit și publicat de Organizator. Organizatorul nu permite accesul în incita persoanelor minore, abonați, vizitatori fără a fi insoțiți de un adult.

4. REGULAMENT. Persoanele care solicită / beneficiază de un abonament, sunt obligate să citească, să ia la cunoștință și să își însușească prin orice mijloc, prevederile prezentului Regulament. Organizatorul va pune la dispoziția abonaților și/sau a potențialilor abonați prezentul Regulament prin intermediul site-ului și la locația desfășurării activității.

Persoanele ce doresc să dețină calitatea de abonat și să beneficieze de serviciile oferite de Organizator prin intermediul acestui program, trebuie să completeze, să semneze și să înmâneze Organizatorului Formularul de colectare a datelor (denumit in continuare Formular).

Organizatorul va verifica modul de completare a formularului și a declarațiilor aferente formularului privind protecția datelor cu caracter personal și acceptarea termenilor și condițiilor din Regulament. Răspunderea pentru calitatea și corectitudinea datelor furnizate Organizatorului revine exclusiv persoanei care le-a furnizat.Respectarea regulilor Regulamentului este obligatorie pentru toți / fiecare dintre titularii de abonamente. Prevederile Regulamentului vor fi însușite de părinți/adulți și vor fi comunicate/aduse la cunoștința copiiilor minori beneficiari ai abonamentelor de către parinți. Copii minori pot beneficia de abonamente exclusiv din / la inițiativa părintelui, care furnizează, pe propria răspundere datele personale ale copiilor către Organizator.

5. ABONAMENTUL. Poate solicita și obține un abonament orice persoană fizică majoră cu vârsta de cel puțin 18 ani, adulții putând solicita abonamentele atât în nume propriu, cât și/sau pentru membrii familiei minori, cu vârsta de peste 2 ani. Copii cu vârsta sub 2 ani beneficiază de gratuitate la accesul în cadrul FA, gratuitatea nefiind aplicabilă pentru niciun alt tip de servicii auxiliare oferite de Organizator (cum ar fi dar, fără a se limita la servicii de călărie, servicii de masă, etc)

Abonamentele sunt individuale, personale și personalizate și se furnizează contra cost de către Organizator, astfel:

• Câte un singur card de abonament pentru fiecare persoană în parte, indiferent de vârsta abonatului, cu excepția persoanelor cu vârsta sub doi ani care beneficiază de gratuitate;

• Costul unui card de abonament este 89 RON pentru adulți, 69 RON pentru copii, 279 RON pentru familie compusă din 2 adulți și 2 copii. Prețul este final, integral, cu TVA inclusă, valabil pentru un an calendaristic. Abonamentul permite titularului exclusiv accesul în FA pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, în perioada în care se desfasoară activitatea, în condiții obișnuite, indiferent de numarul de intrări și de perioada de staționare în locație. Sunt exceptate și nu fac parte integrantă din utilizarea abonamentului orice alte servicii auxiliare (spre exemplu, dar fără a se limita la servicii de călărie, hrana pentru animale, servicii de masă, etc);

• Cardul va conține, inscripționate la vedere numai imaginea abonatului, numele și prenumele acestuia, seria și numărul abonamentului și perioada de valabilitate a cardului (ziua, luna, anul expirării acestuia).

Abonamentul se constituie dintr-un card pe suport de plastic, de dimensiunile 8,5 x 5,5 cm, de culoare roșu/portocaliu/alb, având imprimată pe o fațetă imaginea persoanei, cu dimensiunile 2,5 x 3 cm, perioada de valabilitate, nume și prenume abonat, sigla FA, seria și numărul cardului. Pe verso, cardul conține un rezumat al regulamentului.

SC Agroindustriala Pantelimon SRL (Ferma Pantelimon), Str. Sf. Gheorghe 20, Pantelimon, Jud. Ilfov, Tel.: 0735 309 175, 0725 921 629

E-mail: info@fermaanimalelor.ro Web: www.fermaanimalelor.ro

6. CONDIȚII DE UTILIZARE A CARDULUI. Pentru a beneficia de avantajele cardului de abonament, posesorul acestuia trebuie să prezinte, de fiecare dată când dorește să aibă acces în incinta FA, cardul în original, la intrare/la recepție FA. Organizatorul va verifica cardul de abonament, sub aspectul specificațiilor tehnice ale acestuia și ale datelor de identificare ale abonatului, inscripționate pe card, după care va permite accesul abonatului in incinta FA. Cardurile de abonament sunt personale, personalizate și netransmisibile. Orice încercare de fraudare a cardurilor emise de Organizator va fi semnalată organelor competente.

Orice modificare a datelor personale trebuie adusă la cunoștința Organizatorului, în scris. Organizatorul va actualiza datele abonatului, atât în baza de date, cât și la nivelul cardului, după caz. În cazul în care modificarea datelor personale afectează datele inscripționate pe card, Organizatorul va emite, fără niciun cost suplimentar un nou card, inscripționând datele personale în forma actualizată.

Orice pierdere, deteriorare, distrugere sau situaăie similară ori în caz de fraudă (ex. furtul cardului, copie nelegală a cardului, etc) trebuie adusă la cunoștința Organizatorului de către abonat, în cel mai scurt timp posibil, în scris și va duce la anularea abonamentuui inițial, urmată de emiterea unui nou card de abonament, fără niciun cost suplimentar, în condițiile inițiale, cu excepția perioadei de valabilitate, respectiv al-2lea card emis va fi valabil pentru perioada rămasă până la finele anului pentru care a fost emis cardul inițial.

Datele personale colectate în acest scop vor fi păstrate de organizator pe perioada de valabilitate a cardului și timp de încă 6 luni după expirarea acestuia, în cazul în care abonamentul nu este reînnoit în anul următor celui pentru care a fost emis. În cazul reînnoirii abonamentului, datelor personale vor fi păstrate până la renunțarea titularului la abonament, în aceleași condiții ca la alineatul intâi.

7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Agroindustriala Pantelimon SRL operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 27434 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și pe cele ale membrilor de familie minori (nume, prenume, telefon, email, adresa, fotografie, semnătura, serie / nr. abonament, serie și număr act de identitate, data nașterii), prin mijloace mixte, în scop de “reclamă/marketing si publicitate”/”prestare de servicii de agrement în aer liber/loc de joacă/petreceri pentru copii”/”emitere abonamente,, .

Este necesar să ne furnizați datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile în vederea realizării scopurilor de prelucrare sus-menționate. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, operatorul nu vă va putea pune la dispoziție și nici nu vă va putea oferi serviciile sale. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de emitere a abonamentelor se face conform Regulamentelor emise de operator și puse la dispoziția persoanelor vizate.

Pentru promovarea serviciilor operatorului acesta prelucrează doar email-ul, numele, prenumele, telefonul și adresa. Aveți dreptul să vă opuneți, în mod gratuit și fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scop de promovare a serviciilor.

Informațiile prelucrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator și sunt dezvăluite numai partenerilor contractuali ai operatorului și autorităților publice centrale/locale, potrivit legii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție, de opoziție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, cu respectarea legii și să solicitați stergerea acestora, conform legii. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată conducerii Organizatorului, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail info@fermaanimalelor.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției și/sau autorității nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

8. CONDIȚII GENERALE. Orice diferend rezultând din prezentul regulament se va soluționa pe cale amiabilă. În situația în care părtile nu ajung la o soluție de comun acord, pe cale amiabilă diferendul/litigiul va fi dedus spre soluționare instanței judecătorești competente, conform Legii. Cardul de abonament nu este un instrument de plată. Posesorul cardului nu poate achiziționa produse și/sau servicii pe baza acestui card, acesta poate doar să beneficieze de privilegiile oferite de către Organizator, conform prezentului Regulament.
Nume aplicant:………………………………………………….. Data:………………………………….. Semnătura aplicant:……………………………